Fysioterapeutti


Johdanto | Työtehtävät | Työpaikat | Työn vaatimukset | Koulutus | Kelpoisuusehdot |Palkkaus | Työmarkkinatiedot | Lisäaineistot |Linkit |


Johdanto

Fysioterapeutti on terveiden ja sairaiden ihmisten liikkumis- ja toimintakyvyn asiantuntija. Fysioterapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia ja apuvälinepalvelut. Fysioterapeutit työskentelevät mm. sairaaloissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa sekä yrittäjinä. Ammatissa tarvitaan terapia- ja vuorovaikutustaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä.

Työtehtävät

Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen toiminta- ja liikkumiskyky huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet.

Fysioterapeutti arvioi asiakkaan/kuntoutujan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Tavallisimpia arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset.

Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa fysioterapian toteutus- ja vaikutusten arviointisuunnitelma.

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, apuvälinepalvelut ja toimintaympäristön suunnittelu ja ergonomia. Asiakasta/kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

Fysioterapeutti vastaa työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset.

Fysioterapeutti toimii yhteistyössä muiden asiakkaan/kuntoutujan hoitoon osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Työ on yleensä päivätyötä.

Työpaikat

Fysioterapeutit työskentelevät mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, vanhain- ja päiväkodeissa, koulu- ja liikuntatoimessa, yrittäjänä ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Työn vaatimukset

Ammatillisen toiminnan perustana ovat terapiataidot sekä yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot.

Fysioterapeutin työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.


Fysioterapeutilla on oltava hyvä yleiskunto ja normaalit aistit. Liikunnallisista taipumuksista sekä koordinaatio- ja rytmitajusta on fysioterapeutin työssä hyötyä.

Alan uusien tutkimusten ja ammatin kehityksen seuraaminen edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta.

Koulutus

Fysioterapeutiksi voi valmistua suorittamalla
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, fysioterapeutti (AMK).

Kelpoisuusehdot

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Palkkaus

Kunnilla noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Palkkaan vaikuttavat tehtävän vaativuus sekä henkilökohtainen työsuoritus.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkkaan vaikuttavat tehtävän vaativuus sekä henkilökohtainen työsuoritus.

Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen tai alan palkkasuosituksiin.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus.

Itsenäisenä ammatinharjoittajana / yrittäjänä toimivan fysioterapeutin tulot muodostuvat liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

Palkka kunta-alalla:
Kunta-alan palkkoja ammattinimikkeittäin


Työmarkkinat

(Työmarkkinatiedot koskevat koko ammattialaa, ne eivät rajoitu kuvattavaan ammattiin)

Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä noin 182 000 henkeä (v. 2014). Heistä julkisella sektorilla työskentelee noin 142 000, joista kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa noin 137 000 henkeä. Yksityisellä sektorilla yrityksissä työskentelee noin 33 100 henkeä ja järjestöissä noin 6 000 henkeä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla, esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta yksityiset yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset perustavat oman yrityksen.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- ja opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoalan työvoiman tarvetta lisää henkilöstön eläköityminen. Eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Väestön ikääntyminen lisää puolestaan terveydenhuoltopalveluiden kysyntää ja työmääriä, minkä vuoksi tarvitaan enemmän henkilöstöä.


Lisäaineistot

Video-ohjelma. Hoitoalan ammatteja 2004


Linkit

Ammattialan kuvaus: Terveydenhuoltoalan työ
Haastattelu: Fysioterapeutti

Hoitoalan ammatteja -video Video

Suomen Fysioterapeutit ry Ulos


Lähinimikkeet

lääkintävoimistelija
erikoislääkintävoimistelija