Parturi-kampaaja


Johdanto | Työtehtävät | Työpaikat | Työn vaatimukset | Koulutus | Palkkaus | Työmarkkinatiedot | Linkit |


Johdanto

Parturi-kampaaja on hiusten ja parran hoitamisen ja muotoilun asiantuntija. Hän työskentelee yleensä joko itsenäisenä yrittäjänä, toisen palveluksessa tai vuokrapaikalla. Parturi-kampaajan työskentelee alan yritysten lisäksi myös erilaisissa hoitoloissa, kylpylöissä, sairaaloissa sekä tavaratalojen yhteydessä. Työssä olennaista ovat asiakaspalveluhenkisyys, kätevyys ja luovuus.

Työtehtävät

Parturi-kampaaja suunnittelee, tekee ja markkinoi asiakkaille hiusten ja parran hoitoja, leikkauksia, kampauksia, kihartamiskäsittelyjä sekä värjäyksiä. Entistä useammin parturi-kampaamoissa tehdään myös hiuspidennyksiä ja -lisiä sekä rakennekynsiä.

Parturi-kampaaja voi myös suorittaa pään, niskan ja hartioidenhoitoon liittyviä hierontoja. Hoidot voivat kohdistua sekä hiusten että hiuspohjan kunnon ylläpitämiseen, hiusten vaurioitumien kosmeettiseen korjaamiseen sekä asiakkaan rentouttamiseen.

Parturi-kampaaja voi myös ohjata asiakasta yksilöllisen tyylin löytämisessä ja värien käytössä. Lisäksi hän esittelee hiustenhoitotuotteita sekä ohjaa niiden käytössä.

Asiakkaan hoidon ja tyylin suunnittelu tapahtuu aina vuorovaikutteisena ja yksilöllisenä asiakasyhteistyönä. Palvelukokonaisuuksia voidaan suunnitella asiakkaan työhön, juhlaan ja vapaa-aikaan.

Suunnitelmassa tulee huomioida asiakkaan kulttuuri, elämäntapa, kulutustyyli ja yksilölliset ominaisuudet. Erilaisten tyylikokonaisuuksien luomisessa yhdistellään usein erilaisia leikkaus-, kampaus-, kihartamis- ja värjäysmenetelmiä.

Yrittäjänä toimivan parturi-kampaajan työhön sisältyy myös yritystoiminnan suunnittelua, toteuttamista, seurantaa ja arviointia. Siihen voi kuulua tuotannollisen toiminnan organisointia ja työntekijöiden ammattitaidon kehittämistä.

Parturi-kampaajan perustyövälineitä ovat mm. sakset, kammat, harjat sekä permanenttikäsittelyihin ja värjäykseen käytettävät välineet ja aineet. Työvälineiden ja työympäristön puhtaudesta huolehtiminen on työssä tärkeää.

Työtilat voivat olla joko liikehuoneistossa tai kodin yhteydessä olevissa tiloissa. Suuremmissa parturi-kampaamoissa työskentelee useampia ammattilaisia, pienissä liikkeissä ei välttämättä työskentele muita työntekijöitä kuin omistaja.

Liikkeiden aukioloajoista johtuen alalla työskentelevän on oltava valmis työskentelemään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Joillain ammatinharjoittajilla saattaa olla myös vaihtelevaan aikaan erilaisia kuvaus-, näytös- ja messutöitä.

Työpaikat

Parturi-kampaaja työskentelee joko itsenäisenä yrittäjänä, toisen palveluksessa tai vuokrapaikalla, jolloin liike on vuokrattu useammalle yrittäjälle. Parturi-kampaaja voi työskennellä myös erilaisissa hoitoloissa, kylpylöissä, sairaaloissa, palvelutaloissa sekä risteilyaluksilla ja tavaratalojen yhteydessä. Parturi-kampaajia työskentele myös myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä sekä teatteri- ja media-alan palveluksessa.


Työn vaatimukset

Parturi-kampaajan ammatissa tarvitaan asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kädentaitoja ja esteettistä näkemystä.

Luovuutta, mielikuvitusta ja taiteellisuutta tarvitaan varsinkin vaativissa töissä, kuten esimerkiksi tehtäessä kampauksia erikoistilaisuuksiin.

Alan ammattilaisen on osattava toteuttaa asiakkaan toiveet, nähtävä mitkä värisävyt sopivat parhaiten asiakkaalle ja minkä malliset hiukset sopivat hänen kasvojensa muotoon. Hiusmuotoilussa on huomioitava kasvojen lisäksi kallon luusto ja vartalotyyppi, eli kokonaisuus.

Alan ammattilaisen on tunnettava huomattava määrä eri aineita ja niiden vaikutukset erilaisille hiustyypeille. Erityisesti on tiedettävä, mitkä aineet eivät sovellu erilaisista allergioista kärsiville ja puolestaan, mitä erikoisvalmisteita tulee käyttää huonokuntoisia hiuksia tai hiuspohjaa käsiteltäessä.

Parturi-kampaajan on osattava markkinoida ja myydä hiustenhoitotuotteita ja omaa työtään.

Alan kehityksen ja muodin aktiivinen seuraaminen sekä monipuolisten taitojen ylläpito ovat välttämättömiä alalla menestymiselle.

Yrittäjä tarvitsee myös liiketaloudellista osaamista. Parturi-kampaamopalvelujen ytimenä on kustannustietoinen hinnoittelu, hyvään ammattitaitoon sekä palveluun perustuvat vakituiset asiakassuhteet ja sitä kautta toiminnan kannattavuus. Työn lähtökohtana on asiakkaan tarpeiden tulkinta.

Monien kemiallisten aineiden käsittely saattaa aiheuttaa allergisia oireita. Ammatin haittana on seisomatyön aiheuttama rasitus jaloille, selälle ja hartioille.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa
hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja. Tutkinto voidaan suorittaa myös näyttötutkintona sekä oppisopimuksella. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös hiusalan ammattitutkinto sekä hiusalan erikoisammattitutkinto. Alalla on myös yksityisiä kouluja.

Palkkaus

Suurin osa parturi-kampaajista on itsenäisiä yrittäjiä, joiden ansiotaso perustuu liiketoiminnan kannattavuuteen.

Toisen palveluksessa noudatetaan hiusalan työehtosopimusta, jossa työntekijän palkka määräytyy joko kiinteänä taulukkopalkkana tai provisiomuotoisena palkkana. Kiinteä taulukkopalkka on kokoaikaiselle työntekijälle kuukausipalkka, osa-aikaiselle tuntipalkka.

Kuukausi- tai tuntipalkan määrään vaikuttavat koulutus, työssäolovuodet, työtehtävät, työaika, vastuut, lisä ja kuntien kalleusluokitus. Provisiopalkka perustuu työntekijän työpanokseen.

Nk. vuokratuolikäytännössä itsenäinen ammatinharjoittaja vuokraa jostakin liikkeestä tuolipaikan itselleen, eikä varsinaista työsuhdetta liikkeen kanssa synny.

Parturien ja kampaajien säännöllisen työajan ansion keskiarvo oli 2021 euroa v. 2014 (lähde: Tilastokeskus)


Työmarkkinat

(Työmarkkinatiedot koskevat koko ammattialaa, ne eivät rajoitu kuvattavaan ammattiin)

Kauneudenhoitoala

Kauneudenhoitoalan työllisyyttä pitää yllä palveluiden jatkuva kysyntä, mikä johtuu ihmisten halusta panostaa ulkoiseen olemukseensa sekä hoitaa itseään. Myös edustavuuden merkityksen korostuminen työelämässä lisää palveluiden kysyntää.

Hiusalalla työskentelee arviolta noin 15 000 ammattilaista (v. 2014), joista suurin osa on yrittäjiä, jotka toimivat joko ammatin- tai liikkeenharjoittajina. Alalla toimitaan usein vuokratuoliyrittäjinä tai sopimusyrittäjinä toisen yrittäjän tiloissa sovitulla kiinteällä kuukausivuokralla tai tehdyistä palvelutöistä saatua tiettyä prosenttiosuutta vastaan.

Hiusalalle syntyy avoimia työpaikkoja sekä tilaisuuksia yritystoiminnalle lähinnä eläkkeelle jäämisten, sijaisuuksien tai uusien liikeketjujen paikkakunnalle tulemisten myötä. Hiusalalla on tapahtunut yritysten koon kasvua ja ketjuuntumista. Työllisyyden alueelliset vaihtelut ovat suuria.

Hiusalan työllisyystilanne on heikentynyt viimeisen parin vuoden aikana. Parturi-kampaamopalveluista perittävän arvonlisäveron korotuksen vuoksi palveluiden hinnat ovat nousseet, mikä on saanut monen asiakkaan käyttämään palveluita entistä harvemmin. Kannattavuuden heikennyttyä moni yritys on joutunut lopettamaan toimintansa tai irtisanomaan palkattuja työntekijöitä, joista osa on siirtynyt vuokratuoliyrittäjiksi.

Ammattitaitoisille parturi-kampaajille on kysyntää tulevaisuudessakin. Lähivuosina alalta jää eläkkeelle monia ammattilaisia, mikä tarjoaa työllistymismahdollisuuksia uusille alalle tuleville. Työllisyyttä parantaa osaltaan myös se, että alan yritysten palvelut kattavat yhä useammin myös muita kauneudenhoitopalveluita, kuten esimerkiksi rakennekynsien tekemistä, mikä laajentaa asiakaskuntaa ja lisää työn määrää.

Suomen Kosmetologien Yhdistykseen kuuluu noin 3 800 jäsentä, kun mukaan lasketaan kauneudenhoitoalan yrittäjät, alan yrityksissä työskentelevät kosmetologit, kauneudenhoitoalan opiskelijat ja ammattikosmetiikan maahantuontiyritykset. Kosmetologit toimivat pääasiassa yrittäjinä. Jäsenistä noin 1 400 toimii hoitolayrittäjinä (v. 2014) joko liikkeen- tai ammatinharjoittajina. Myös vuokratuoliyrittäjyys on alalla yleistä.

Palkattua henkilöstöä on selvästi vähemmän kuin yrittäjiä. Ala työllistää myös kauneudenhoitoalan viestintä-, markkinointi, koulutus ja opetustehtävissä. Työllisyystilanne on vakaa, ja säilynee tulevaisuudessa samanlaisena.


Linkit

Ammattialan kuvaus: Kauneudenhoitoala
Haastattelu: Kampaaja
Haastattelu: Parturi-kampaaja

Ammattilaiset.net -sivuston parturi-kampaaja -videoVideo
Kampaaja -video Video

Suomen Hiusyrittäjät ry Ulos


Lähinimikkeet

parturi
kampaaja