Kosmetologi


Johdanto | Työtehtävät | Työpaikat | Työn vaatimukset | Koulutus | Palkkaus | Työmarkkinatiedot | Linkit |


Johdanto

Kosmetologi on kauneudenhoitoalan ammattilainen. Perinteisen hoitolatyön lisäksi kosmetologi voi toimia tuote-esittelijänä ja -kouluttajana, kosmetiikkaan erikoistuneena myyjänä, alan tiedotustehtävissä tai ammattiopettajana. Suurin osa kosmetologeista toimii yrittäjinä. Työssä tarvitaan kauneudenhoidon osaamista, asiakaspalvelutaitoja ja kädentaitoja.

Työtehtävät

Kosmetologin työn tarkoituksena on edistää ja ylläpitää ihon ja kehon kauneutta sekä terveyttä. Asiakasta hoidetaan tämän yksilöllisten tarpeiden mukaan lukuisten ihon- ja kehonhoitoon kehitettyjen tuotteiden ja laitteiden avulla.

Kosmetologisia perushoitoja ovat mm. ihonpuhdistus, kasvohoidot, käsihoidot, jalkahoidot, vartalohoidot, ehostus, ripsien ja kulmien kestovärjäys sekä korvien reiitys

Käytännössä yleisintä on kasvojenhoito, johon kuuluvat ihon puhdistaminen, höyrytys, hieronta, naamio sekä tarvittaessa epäpuhtauksien poisto tai kuorinta. Käsihoitoon kuuluu kynsien muotoilu, kynsinauhojen hoito ja viilaus, lakkaus ja kevyt hieronta.

Jalkojenhoidossa keskeisiä vaiheita ovat jalkojen liotus, pehmentäminen ja kovettumien poistaminen sekä hieronta. Kehonhoidossa on lukuisia hoitomenetelmiä mm. koko vartalon käsittävästä ihonhoidosta selluliitti- ja laihdutushoitoihin.

Kaunistavaan kosmetiikkaan kuuluu puolestaan esimerkiksi ehostus. Kosmetologi on usein myös erikoistunut johonkin täydentävään hoitoon kuten esimerkiksi lymfa-, vyöhyke- tai aromaterapiaan.

Kosmetologi myös esittelee ihonhoitotuotteita ja meikkejä sekä neuvoo ja ohjaa asiakasta esimerkiksi persoonallisen tyylin löytämisessä ja värien käytössä. Yleishyvinvointiin liittyvä terveys- ja ravitsemusneuvonta on työssä jokapäiväistä. Hoitotuotemyynti on osa kosmetologin työtä.

Hoitolan yleisestä aseptiikasta huolehtiminen on työssä olennaisen tärkeää. Työvälineet on puhdistettava ja desinfioitava asianmukaisesti asiakkaiden välillä. Myös hoitohuoneen pinnat on desinfioitava ja huolehdittava muutoinkin hoitolan päivittäisestä siivouksesta.

Kosmetologi huolehtii myös hoitolaitteiden toimintavalmiudesta, hoitotarvikkeiden tilauksista, ajanvarauksesta sekä asiakastietojen ylläpidosta.

Yrittäjänä toimivan kosmetologin työhön sisältyy myös yritystoiminnan suunnittelua, toteuttamista, seurantaa ja arviointia. Suuremmissa yrityksissä hän voi vastata myös tuotannollisen toiminnan organisoinnista ja työntekijöiden ammattitaidon kehittämisestä.

Kosmetologi huolehtii henkilökohtaisesta suojautumisestaan tietyissä toimenpiteissä mm. käyttämällä suusuojaa. Ammatissa työskennellään mm. erilaisten mekaanista liikettä, lämpöä ja valoa tuottavien hoitolaitteiden kanssa, joita ovat esimerkiksi pehmytlaser ja ultraääni.

Kosmetologit työskentelevät yleisimmin omassa hoitolassaan yksin. On myös mahdollista perustaa hoitola yhdessä toisen kosmetologin kanssa tai työskennellä vuokralaisena toisen hoitolassa.

Kosmetologien työ on ilta- ja viikonloppupainotteista. Työn kiireiset ajat painottuvat usein tiettyihin vuodenaikoihin. Maahantuojan palveluksessa työskentelevien kosmetologien työnkuvaan sisältyy koulutusmatkoja niin koti- kuin ulkomaillakin.

Työpaikat

Suurin osa kosmetologeista työskentelee yksityisyrittäjinä. Kosmetologi voi työskennellä myös kauneushoitoloiden, terveydenhoitoalan yritysten, kylpylöiden, kosmetiikkamyymälöiden ja kosmetiikan maahantuojien palveluksessa.

Työn vaatimukset

Kosmetologin työ on eri-ikäisten asiakkaiden ohjausta ja palvelua. Lähtökohtana on asiakkaan yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja arviointi. Työ suunnitellaan ja toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Hoitokokonaisuuksien suunnittelu perustuu ihonhoitomenetelmien, raaka-aineiden ja tuotteiden tuntemukselle.

Asiakaspalvelu edellyttää onnistunutta vuorovaikutusta muuttuvissa tilanteissa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Toistuvat ja läheiset asiakaskontaktit vaativat empaattisuutta sekä kykyä keskustella ja kuunnella.

Selkeä ulosanti on tarpeen ihonhoidon sekä ihonhoitotuotteiden kotikäytön ohjauksessa.

Kosmetologin on osattava markkinoida ja myydä omaa työtään, kauneudenhoitoon kuuluvia tuotteita, laitteita ja hoitoja.

Työ edellyttää suunnitelmallisuutta ja järjestelykykyä. Useat työvaiheet vaativat tarkkuutta, kätevyyttä ja vakaata kättä.

Häiriötön värien erottelukyky on ehostuksen ja tyylin kehittämisessä välttämätön. Työ vaatii hyvän fyysisen kunnon ylläpitoa, koska staattinen työasento saattaa rasittaa käsiä ja selkää.

Koska ala on jatkuvasti kehittyvä, on kosmetologin menestyäkseen pysyttävä ajan tasalla jatkuvalla täydennyskoulutuksella sekä omaehtoisella aktiivisella tiedon etsimisellä. Alan kansainvälisen kehityksen seuraaminen edellyttää kielitaitoa.

Koulutus

Kauneudenhoitoalan perustutkinto on kauneudenhoitoalan toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Tutkinnossa voi suuntautua kosmetologiaan ja suorittaa kosmetologin tutkinnon. Kauneudenhoitoon ja tuoteneuvontaan suuntautuen tutkinto on kosmetiikkaneuvoja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona. Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös kosmetologin erikoisammattitutkinto.

Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto on estenomi (AMK).

Palkkaus

Suurin osa kosmetologeista on itsenäisiä yrittäjiä, joiden tulot määräytyvät liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

Toisen palveluksessa työskentelevillä kosmetologeilla ei ole varsinaista työehtosopimusta, mutta alalla käytetään yleisesti hiusalan palkkataulukkoja.

Hiusalan työehtosopimuksessa työntekijän palkka määräytyy joko kiinteänä taulukkopalkkana tai provisiomuotoisena palkkana. Kiinteä taulukkopalkka on kokoaikaiselle työntekijälle kuukausipalkka, osa-aikaiselle tuntipalkka.

Kuukausi- tai tuntipalkan määrään vaikuttavat koulutus, työssäolovuodet, työtehtävät, työaika, vastuut, lisä ja kuntien kalleusluokitus. Provisiopalkka perustuu työntekijän työpanokseen.

Kosmetologien säännöllisen työajan ansion keskiarvo oli 2 434 euroa v. 2014 (lähde: Tilastokeskus)


Työmarkkinat

(Työmarkkinatiedot koskevat koko ammattialaa, ne eivät rajoitu kuvattavaan ammattiin)

Kauneudenhoitoala

Kauneudenhoitoalan työllisyyttä pitää yllä palveluiden jatkuva kysyntä, mikä johtuu ihmisten halusta panostaa ulkoiseen olemukseensa sekä hoitaa itseään. Myös edustavuuden merkityksen korostuminen työelämässä lisää palveluiden kysyntää.

Hiusalalla työskentelee arviolta noin 15 000 ammattilaista (v. 2014), joista suurin osa on yrittäjiä, jotka toimivat joko ammatin- tai liikkeenharjoittajina. Alalla toimitaan usein vuokratuoliyrittäjinä tai sopimusyrittäjinä toisen yrittäjän tiloissa sovitulla kiinteällä kuukausivuokralla tai tehdyistä palvelutöistä saatua tiettyä prosenttiosuutta vastaan.

Hiusalalle syntyy avoimia työpaikkoja sekä tilaisuuksia yritystoiminnalle lähinnä eläkkeelle jäämisten, sijaisuuksien tai uusien liikeketjujen paikkakunnalle tulemisten myötä. Hiusalalla on tapahtunut yritysten koon kasvua ja ketjuuntumista. Työllisyyden alueelliset vaihtelut ovat suuria.

Hiusalan työllisyystilanne on heikentynyt viimeisen parin vuoden aikana. Parturi-kampaamopalveluista perittävän arvonlisäveron korotuksen vuoksi palveluiden hinnat ovat nousseet, mikä on saanut monen asiakkaan käyttämään palveluita entistä harvemmin. Kannattavuuden heikennyttyä moni yritys on joutunut lopettamaan toimintansa tai irtisanomaan palkattuja työntekijöitä, joista osa on siirtynyt vuokratuoliyrittäjiksi.

Ammattitaitoisille parturi-kampaajille on kysyntää tulevaisuudessakin. Lähivuosina alalta jää eläkkeelle monia ammattilaisia, mikä tarjoaa työllistymismahdollisuuksia uusille alalle tuleville. Työllisyyttä parantaa osaltaan myös se, että alan yritysten palvelut kattavat yhä useammin myös muita kauneudenhoitopalveluita, kuten esimerkiksi rakennekynsien tekemistä, mikä laajentaa asiakaskuntaa ja lisää työn määrää.

Suomen Kosmetologien Yhdistykseen kuuluu noin 3 800 jäsentä, kun mukaan lasketaan kauneudenhoitoalan yrittäjät, alan yrityksissä työskentelevät kosmetologit, kauneudenhoitoalan opiskelijat ja ammattikosmetiikan maahantuontiyritykset. Kosmetologit toimivat pääasiassa yrittäjinä. Jäsenistä noin 1 400 toimii hoitolayrittäjinä (v. 2014) joko liikkeen- tai ammatinharjoittajina. Myös vuokratuoliyrittäjyys on alalla yleistä.

Palkattua henkilöstöä on selvästi vähemmän kuin yrittäjiä. Ala työllistää myös kauneudenhoitoalan viestintä-, markkinointi, koulutus ja opetustehtävissä. Työllisyystilanne on vakaa, ja säilynee tulevaisuudessa samanlaisena.


Linkit

Ammattialan kuvaus: Kauneudenhoitoala
Haastattelu: Kosmetologi

Suomen Kosmetologien Yhdistys Ulos
Suomen maskeeraajat ry Ulos